REKISTERISELOSTE

                                                                                       Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen

täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

 

29.3.2018

 

 

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

Pirkanmaan omaishoitajat ry / OPASTE -hanke

Osoite

Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050 555 3115, hannele.jokela@pioniry.fi

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Hannele Jokela

Osoite

Väinölänkatu 15, 33500 Tampere

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050 555 3115, hannele.jokela@pioniry.fi

3

Rekisterin nimi

OPASTE -hankkeen yhteystietorekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Keräämme tietoja hankkeen yhteydenpitoa, tiedotusta, seurantaa ja suunnittelua sekä erilaisten tapahtumien esim. kokousten tai koulutusten järjestelyä varten. Tilaisuuksissa kerätään läsnäololuetteloita ja otetaan valokuvia.

 

Henkilön nimi- ja yhteystietoja ei yhdistetä tietoja käsiteltäessä kyselyissä tai haastatteluissa annettuihin muihin tietoihin, joita käytetään tutkimukseen, raportointiin ja hankkeen toiminnan kehittämiseen.

 

Valokuvia julkaistaan hankkeen kotisivuilla osoitteessa www.opaste.info. Kuvien julkaisun tarkoituksena on kertoa hankkeen toiminnasta. Valokuvauksesta on mahdollisuus kieltäytyä. Kuvien julkaisemiseen pyydetään lupa läsnäololuettelon yhteydessä. Kuvien yhteydessä voidaan julkaista kuvauspaikka, päivämäärä, tilaisuuden nimi/tarkoitus, tilaisuuden järjestäjäyhteisö/-yhteisöjä sekä kuvassa näkyvien henkilöiden nimiä.

 

Maksullisten tapahtumien osalta käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu suorittaa laskutukseen ja muuhun taloudenpitoon tarvittavat toimenpiteet.

 

 

 

5

Rekisterin

tietosisältö

 Rekisteröidyltä kerättäviä tietoja ovat:

- etu- ja sukunimi

- postiosoite

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- organisaatio / taustayhteisö

- mahdolliset erityisruokavaliot (esim. kahvituksen järjestämiseksi )

- tapahtuman tai toiminnan järjestämisen kannalta oleelliset tiedot (esim. vertaisryhmään osallistuminen)

- muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti luovuttamat tiedot

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Rekisteröity itse antaa tiedot.

 


                                                                                       REKISTERISELOSTE                                               2

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tietoa saatetaan tilapäisesti luovuttaa rekisterinpitäjän ulkopuoliselle henkilöstölle. Näin saatetaan tehdä, jos tapahtumaa tai toimintaa järjestetään yhteistyössä toisen organisaation kanssa. Tietoa luovutetaan vain niiltä osin, kuin kunkin toiminnan toteuttamiseksi on välttämättömätöntä.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

 

 IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen, henkilötietorekisteri saattaa sijaita ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla. Näin on esimerkiksi pilvipalveluita käytettäessä. Näissä tapauksissa tietoa saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriin liittyvät manuaaliset tietolähteet ja rekisterin kopiot säilytetään lukollisessa kaapissa, jonka avain on vain rekisterin yhteyshenkilöllä. Käyttöoikeus rekisteriin on kolmella henkilöllä (hankekoordinaattorilla, hankepäälliköllä ja kehittämispäälliköllä).

 

Tietojen säilyminen varmistetaan ja hankkeen päättyessä rekisteri tuhotaan silppuamalla rekisterin yhteyshenkilön toimesta ja hankepäällikön valvonnassa.

 

Rekisteröidyn niin halutessa häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä tai käsittelystä (esim. kuva poistetaan kotisivuilta). Rekisteröity voi myös pyytää saada tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Nämä pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin sähköiset kopiot suojataan salasanoilla. Käyttöoikeus rekisteriin on kolmella henkilöllä (hankekoordinaattorilla, hankepäälliköllä ja kehittämispäälliköllä). Tarpeen vaatiessa käyttöoikeus saatetaan myöntää muulle rekisterinpitäjän henkilöstölle tai yhteistyössä tapahtumaa järjestävän ulkoisen organisaation henkilölle.

 

Tietojen säilyminen varmistetaan ja rekisteri tuhotaan hankkeen päättyessä yhteyshenkilön toimesta ja hankepäällikön valvonnassa.